=

Afspraken

Wanneer u voor de eerste keer met onze praktijk contact opneemt zullen wij voor u een afspraak inplannen. Aan de balie worden uw gegevens in de computer verwerkt. Per 01 januari 2009 zijn wij verplicht uw BSN nummer te noteren, en uw gegevens te controleren aan de hand van een I.D. bewijs. 

Wij vragen u om bij het eerste bezoek een anamnese ( eventuele ziektegeschiedenis) in te vullen. GTR Tandartsen registreren en bewaren al uw gegevens volgens de wet op Bescherming Persoonsgegevens. GTR Tandartsen beschermt uw privacy conform deze wet en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. U zal elk bezoek gevraagd worden of er wijzigingen in uw gezondheid zijn. Denk daarbij aan nieuwe medicatie of recent ondergane operaties.

Wilt u ons altijd informeren omtrent veranderingen in de verzekering (uw verzekeraar geeft ons geen wijzigingen door), huisarts, specialisten en gezondheid.

In het kader van de ISO kwaliteitsnormen, zal er regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken plaats vinden. Deze zullen strict vertrouwelijk behandeld worden, en niet beschikbaar worden gesteld aan derden.

Na uw behandeling krijgt u het advies een afspraak te maken bij de tandarts en/of preventieassistente. U kunt deze afspraak meteen maken, hetgeen onze voorkeur heeft. Tijdens de halfjaarlijkse controle is in principe geen tijd beschikbaar voor het uitvoeren van behandelingen, waarbij wij er wel naar streven kleine ingrepen direct uit te voeren.

Indien u verhinderd bent om welke reden dan ook, kan een afspraak worden verzet. Doet u dit alstublieft tijdig (minimaal 24 uur van tevoren), vaak kan er dan naar een goed alternatief worden gezocht. Geeft u zelf alvast aan op welke tijden u wel kunt. Dit voorkomt veel discussie en gezoek. Bedenk alstublieft dat het steeds weer afzeggen van behandelingen de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.

Het te laat komen op de geplande afspraak kan leiden tot de noodzaak een nieuwe afspraak te maken, de hieruit voorvloeiende kosten zullen aan u worden doorberekend. Het niet nakomen of niet tijdig afbellen van afspraken laat ons weinig andere keus dan het in rekening brengen van de kosten voor de gereserveerde tijd. Dit is overeenkomstig de levering- en betalingsvoorwaarden en volgens door de verzekeraars en de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) hiervoor opgestelde richtlijnen.

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, doch dit is niet altijd mogelijk. Desgewenst kunt u informeren bij de balieassistente naar een eventuele achterstand in de planning.

Uw eerste bezoek

Vóór uw eerste bezoek is het van belang dat wij beschikken over de tandheelkundige gegevens en eventuele röntgenfoto‘s van uw vorige tandarts. Wij verzoeken u deze gegevens zelf op te vragen bij uw vorige tandarts en deze naar ons te (laten) sturen. Tijdens uw eerste afspraak zal een gebitsonderzoek plaatsvinden. Ook kan het noodzakelijk zijn dat er röntgenfoto‘s van uw gebit gemaakt worden om een goede indruk te krijgen van uw gebitssituatie. Zonodig worden er gebitsmodellen en een persoonlijk behandelplan en begroting gemaakt.

Als u op onze praktijk komt wordt u door onze balie-assistentes gevraagd een medische anamnese in te vullen. De tandarts zal samen met u uw medische anamnese doornemen Uw algemene gezondheidstoestand kan voor ons van groot belang zijn. Gebruikt u medicijnen? Bent u onder behandeling of controle van een arts? Bent u in verwachting? Of bent u mogelijk overgevoelig voor bepaalde medicijnen? Vertelt u het ons! Het kan nodig zijn dat hiermee rekening gehouden dient te worden bij een tandheelkundige behandeling.

Controles

Tijdens uw bezoek voor een periodieke controle wordt uw gebit en uw tandvlees gecontroleerd. Bij de periodieke controle bij kinderen wordt er ook gekeken of de gebitsontwikkeling goed verloopt. Indien nodig worden deze kinderen verwezen naar de officieel erkende beugel-tandarts (orthodontist).

Tandsteen wordt in de regel gelijk verwijderd. Indien u veel tandsteen heeft of wanneer uw tandvlees niet gezond is, zal uw tandarts u een afspraak bij de preventive-assistente geven. Bij ernstigere problemen wordt u doorverwezen naar een mondhygiëniste of een parodontoloog

Tijdens controle bezoeken worden in pricipe 1 keer per 2 jaar ‘bite-wing‘ röntgenfoto‘s gemaakt. Deze foto‘s helpen de tandarts gaatjes in een vroeg stadium te ontdekken.

Als tijdens de controle van uw gebit blijkt dat een verdere behandeling nodig is, zal hiervoor een nieuwe afspraak worden gemaakt. Zo kan de behandeling in alle rust worden uitgevoerd en een zo duurzaam en natuurlijk mogelijk resultaat worden behaald.

Uw Nota

Voor de facturatie en inning van declaraties maken wij gebruik van Netpoint.  Dit bedrijf is hierin gespecialiseerd en werkt voor duizenden medici. U ontvangt onze nota dus via Netpoint. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen zoals vermeld op de nota. Dit om onnodige rente- en incassokosten te voorkomen.

Heeft u vragen over uw nota, neem dan contact op met Netpoint via telefoonnummer: 0900-687 64 68 (€ 1,00 per gesprek). Netpoint is te bereiken op werkdagen van 09:30 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 16:30. Ook kunt op de website www.uwdeclaratie.nl 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht met vragen over uw ontvangen declaratie.

Een nieuw origineel van uw rekening kunt u aanvragen via de www.uwdeclaratie.nl. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Breda onder nummer 25/2008